معرفی

مشخصات فردی

جواد شاه پریان

نام - نام خانوادگی : جواد   شاه پریان

پست الکترونیکی : j_shahparian [at] azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1388-07-01

جواد شاه پریان
جواد شاه پریان

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    مربی
^